Regulamin spotkań Speed Dating organizowanych w ramach konferencji Venture Day

§1

Słownik pojęć

 1. Speed Dating – indywidualne spotkania Pomysłodawców z Inwestorami
 2. Inwestor – fundusz Venture Capital lub przedsiębiorstwo zainteresowany zainwestowaniem w projekt przedstawiony przez Pomysłodawcę
 3. Venture Day Warszawa – część konferencji Venture Day obejmująca spotkania Speed Dating i Pitching, odbywająca się w Warszawie w dniu 30 listopada 2016 r.
 4. Pitch – prezentacja projektu przez Pomysłodawcę przed Inwestorami i pozostałymi uczestnikami konferencji Venture Day Warszawa

§ 2

Przedmiot i uczestnicy spotkań Speed Dating

 1. Speed Dating podczas konferencji Venture Day i Venture Day Warszawa to indywidualne spotkania Inwestorów z Pomysłodawcami.
 2. Pomysłodawcami mogą być: osoby fizyczne i prawne lub grupy osób fizycznych będące pracownikami sektora nauki lub przedstawicielami uczelni poszukujące kapitału w celu komercjalizacji swoich wynalazków i wyników badań naukowych, przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out, poszukujące kapitału na rozwój produktów, przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju lub przedsiębiorstwa poszukujące dofinansowania na nowe innowacyjne projekty.

§ 3

Organizator
Organizatorem konferencji Venture Day, w tym spotkań Speed Dating, jest IPSUPP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a współorganizatorem Venture Day Warszawa firma Innovation Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Cel
Głównym celem Speed Datingu jest prezentacja i promowanie najciekawszych innowacyjnych projektów biznesowych, a także ułatwienie Inwestorom i Pomysłodawcom kontaktu w celu podjęcia dalszej współpracy na rzecz komercjalizacji wynalazków, wyników badań naukowych i rozwoju początkujących przedsiębiorstw.

§ 5

Czas i miejsce trwania Speed Datingu
Spotkania Speed Dating odbędą się w dniu 18 listopada 2016 r. w Gdańsku oraz 30 listopada 2016 r. w Warszawie. Każde spotkanie będzie trwało nie dłużej niż 20 minut. O dokładnej godzinie spotkania uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną nie później niż 5 dni przez spotkaniami Speed Dating.

§ 6

Zasady kwalifikacji i uczestnictwa w Speed Datingu

 1. Pomysłodawcy zainteresowani udziałem w Speed Datingu zgłaszają projekt do procesu kwalifikacji na spotkania indywidualne za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod adresem internetowym: www.gdansk.ventureday.pl/zglos-projekt. Zgłoszenie projektów oraz ich ewaluacja są bezpłatne.
 2. Koszty zorganizowania procesu kwalifikacji zgłoszonych projektów ponoszą Organizatorzy.
 3. Z puli wszystkich zgłoszonych projektów, Organizatorzy zakwalifikują określoną liczbę projektów do udziału w Speed Datingu.
 4. W celu umówienia spotkania speed dating z Inwestorem projekt zostanie poddany weryfikacji przez Partnera Merytorycznego konferencji Venture Day. Projekt zostanie przedstawiony potencjalnym Inwestorom wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Partnera Merytorycznego.
 5. Pomysłodawcy projektów zakwalifikowanych do Speed Datingu zobowiązują się do uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł brutto. Opłaty należy dokonać przez system Evenea. Link do systemu zostanie przesłany Pomysłodawcy drogą mailową.
 6. Ostateczną decyzję o spotkaniu z wybranymi Pomysłodawcami podejmują Inwestorzy.
 7. Projekty zgłaszane przez Pomysłodawców nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz muszą być projektami autorskimi.
 8. Pomysłodawca oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec organizatorów spotkań w sprawie naruszenia praw autorskich dotyczących projektu zgłoszonego przez uczestnika.
 9. Pomysłodawca może zostać poproszony o przesyłanie dodatkowych informacji o projekcie, jeśli te zamieszczone w formularzu, w ocenie ekspertów Partnera Merytorycznego lub Inwestora, z którym ma się odbyć spotkanie, będą niewystarczające.
 10. O wyborze projektu na spotkanie Speed Dating Pomysłodawca zostanie poinformowany przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym nie później niż 14 dni przed dniem konferencji Venture Day Warszawa.
 11. Pomysłodawcy, których projekty zostały zakwalifikowane do Speed Datingu przez ekspertów Partnera Merytorycznego mają prawo w ramach wniesionej opłaty do udziału w konferencji Venture Day w Gdańsku lub Warszawie (udział w ramach opłaty wpisowej przysługuje maksymalnie dwóm osobom reprezentującym Pomysłodawcę).
 12. Pomysłodawcy, których projekty nie zostały zakwalifikowane do Speed Datingu przez ekspertów Partnera Merytorycznego mogą wziąć udział w konferencji Venture Day w dniu 18 listopada 2016 r. w Gdańsku na zasadach ogólnych poprzez wykupienie biletu w cenie 123 zł brutto.
 13. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu ani noclegu Pomysłodawców i Inwestorów.

§ 7

Pitch session

 1. Pitch session jest sesją prezentacji podczas Venture Day Warszawa przed Inwestorami i uczestnikami konferencji, w czasie której prezentowane są jedynie wybrane projekty.
 2. Spośród wszystkich projektów zakwalifikowanych na Speed Dating, organizator wyłoni od 10 do 15 projektów, które zostaną zaprezentowane przez Pomysłodawców.
 3. Pomysłodawcy, których projekty zostały zakwalifikowane do Pitch session otrzymują bezpłatny udział w profesjonalnym szkoleniu z pitchingu, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Warszawie.
 4. Udział w szkoleniu z pitchingu jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Pitch session. W szkoleniu może wziąć udział jedna osoba spośród Pomysłodawców każdego z projektów.
 5. Ta sama osoba spośród Pomysłodawców danego projektu musi wziąć udział w szkoleniu oraz prezentować projekt w czasie Pitch session.
 6. Pomysłodawcy zakwalifikowanie do Pitch session zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz prezentacji nie później niż przed upływem 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o kwalifikacji za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Organizator pokrywa koszt szkolenia dla zakwalifikowanych uczestników.
 8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, pobytu i noclegu Pomysłodawców na czas szkolenia.

§ 8

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator jest odpowiedzialny za zorganizowanie, przeprowadzenie i promocję konferencji Venture Day, w tym spotkań indywidualnych.
 2. Wszelkie dane osobowe, informacje, dokumenty oraz inne materiały, które uczestnik prześle do organizatora w związku z uczestnictwem w Speed Datingu będą traktowane jako poufne i nie będą bez zgody zgłaszającego projekt przekazywane ani udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem Inwestorów, którzy będą uczestniczyli w Speed Datingu, a których lista będzie umieszczona na stronie www.gdansk.ventureday.pl oraz w przypadku konieczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w spotkaniach Speed Dating Pomysłodawca wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Od decyzji wyboru projektów na spotkania Speed Dating nie ma możliwości odwołania.
 3. Regulamin Speed Dating dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.gdansk.ventureday.pl
 4. Regulamin może ulec zmianom, a zmiany będą obowiązywać z chwilą umieszczenia ich na stronie internetowej konferencji. Organizator poinformuje Pomysłodawców o zmianie regulaminu poprzez przekazanie informacji drogą elektroniczną.
 5. Informacja o ewentualnej zmianie terminu konferencji, w tym spotkań Speed Dating, zostanie podana na stronie internetowej www.gdansk.ventureday.pl

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2016 r.