Tomasz Perkowski

tomasz_perkowski_crop

Tomasz Perkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,

Dr Tomasz Perkowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, odpowiedzialny za planowanie, rozwój i zarządzanie kapitałem fundacji. Absolwent Central European University i studiów MBA. Stypendysta Open Society Institute, German Marshall Fund and Regional Environmental Center. Autor publikacji i prezentacji poświęconych transferowi technologii, rozwojowi karier młodych naukowców, mobilności badaczy i rozwojowi systemu edukacji. Członek Polskiego Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej, wiceprzewodniczący FP7 External Advisory Group „Research Potential”, członek Komitetu Sterującego dla Działań 2.1 i 2.2 SPO RZL, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Mobilności i Karier Naukowych przy MNiSW. Recenzent i ekspert w wielu krajowych i międzynarodowych programach wspierania nauki i edukacji. Były członek panelu top ekspertów programu „Akademickie Mazowsze”. Współprzewodniczący grupy roboczej Nauka i Technologia przy Polsko Amerykańskiej Radzie ds. Innowacji.

 

Tomasz Perkowski, PhD – Deputy Chairman of the Foundation for Polish Science responsible for planning, development and endowment management. An MBA holder and graduate of the Central European University. Fellow of Open Society Institute, German Marshall Fund and Regional Environmental Center. An author of public presentations and a key speaker at the panels dedicated to the transfer of technologies from academia to business, development of careers of young scientists, mobility of scientists and educational systems development. A former deputy chairman of the FP7 External Advisory Group „Research Potential” in DG Research, member of the Interdisciplinary Group for Mobility and Careers Development in the Ministry of Science and Higher Education. A reviewer in many national and international programmes focused on supporting science and education. A former member of top experts’ panel in the programme “Academic Mazovia”. A cochairman of the Working Group on Science and Technology at the Polish-American Innovation Council.